I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: jestesmyztoba.com.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
 2. Serwis jestesmyztoba.com.pl jest prowadzony przez Fundację Jesteśmy z Tobą (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Gdańsku (80-809),, ul. W. GRABOWSKIEGO, nr 3C, lok. 29, identyfikującą się numerami: NIP: 5833363835, REGON: 383880613 i KRS: 0000794567.
 3. Strona internetowa umożliwia:
  a. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Fundacji,
  b. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji.
 4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce REGULAMIN Serwisu jestesmyztoba.com.pl oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

II. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 2. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  a. Przelewu elektronicznego;
  b. Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
  c. Przelewu tradycyjnego;
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
 4. Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 5. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza
  to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.
 6. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność udostępniana jest Fundacji w ciągu jednej godziny, niepóźnej niż do końca następnego dnia roboczego.
  PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 0,80% od każdej płatności.
 7. Płatność cykliczną Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się ze Specjalistką ds. Organizacyjnych i Księgowych (krystyna@jestesmyztoba.com.pl ); tel.+48 726 176 500).14. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Specjalistce ds. Organizacyjnych i Księgowych (krystyna@jestesmyztoba.com.pl ); tel.+48 726 176 500).
 8. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w punkcie 11., nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  a. pisemnej na adres PayU:
  PayU S.A.
  ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
  b. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl
  c. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.