STATUTU FUNDACJI:

STATUT FUNDACJI

pod nazwą

JESTEŚMY Z TOBĄ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Jesteśmy z Tobą, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krystynę Mania, c. Tadeusza i Marianny, zamieszkałą w Gdańsku, zwana dalej „Fundatorką”, aktem notarialnym Rep. A nr 2006/2019 sporządzonym w kancelarii notarialnej w Straszynie, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach z późn. zm. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 1491), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz na podstawie niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5

Fundacja może ustanawiać Certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celem Fundacji jest:

1. Działalność na rzecz poprawy życia oraz zwiększania samodzielności osób starszych o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego z uwzględnieniem możliwości zastosowania udogodnień w ich życiu codziennym.

2. Pobudzanie i zwiększanie aktywności seniorów w celu niesienia samopomocy i pomocy środowiskowej.

3. Działalność na rzecz pomocy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach, bezrobotnych.

4. Pomoc w usprawnianiu funkcjonowania rodziny w przypadku, gdy występuje w niej problem dotyczący osób starszych, niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach, bezrobotnych.

5. Ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego,

6. Przeciw działanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

8. Prowadzenie działań z zakresu nauki, edukacji i wychowania.

9. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

10. Działalność charytatywna.

11. Organizacja akcji charytatywnych.

12. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 7

Działalność Fundacji skierowana jest przede wszystkim do:

1. Seniorów, osób w wieku emerytalnym.

2. Osób przewlekle chorych i zależnych.

3. Osób niepełnosprawnych.

4. Osób bezrobotnych.

5. Osób poszkodowanych w wypadkach.

6. Osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

7. Grup zawodowych, specjalistów pracujących na rzecz osób wymienionych w §7 pkt 1-6, działających w takich obszarach jak opieka medyczna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, psychoterapia.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1. Tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne oraz godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.

2. Prowadzenie działań na rzecz swoich podopiecznych w sposób stacjonarny, dzienny i całodobowy.

3. Sprawowanie opieki domowej w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i rehabilitacji.

4. Udzielanie wsparcia przy organizowaniu leczenia, pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej poszkodowanym w wypadkach i ich rodzinom.

5. Zatrudnianie do realizacji swych zadań realizatorów, w tym specjalistów oraz korzystanie z pomocy wolontariuszy.

6. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych forma pomocy rodzinom, w których są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez grupy samopomocowe, grupy wsparcia, usługi wspomagające rodzinę, jak: informacja, doradztwo, poradnictwo, pomoc psychologiczna.

7. Organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na realizację celów statutowych.

8. Współpracę ze środkami masowego przekazu.

9. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dot. zakresu działalności Fundacji.

10. Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia.

11. Organizowanie spotkań, imprez, w tym imprez turystycznych.

12. Prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej cele i działania Fundacji.

13. Prowadzenie serwisów internetowych.

14. Organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych.

15. Zakładanie i prowadzenie niepublicznych ośrodków świadczenia opieki zdrowotnej.

16. Organizowanie przewozów osób na badania lekarskie, do szpitali, sanatoriów, domów opieki, wczasy itp.

17. Sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele działalności pożytku publicznego.

18. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z podmiotami zainteresowanymi celami Fundacji.

§ 9

Fundacja dla realizacji celów statutowych:

1. Może wspierać działalność innych osób lub instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Szkoli pracowników, wolontariuszy, podopiecznych.

3. Prowadzi kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

4. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

• 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

• 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

• 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

• 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

• 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn,, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane.

• 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

• 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską.

• 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

• 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

• 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

5. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja zawiera umowy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz dokonuje innych czynności prawnych.

6. Może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych organizacji gospodarczych i społecznych.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowią:

a) fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc) przyznany przez Fundatorkę w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

b) składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności gospodarczej Fundacji.

c) przychody osiągane w toku działalności Fundacji.

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) dotacji, subwencji i grantów,

b) dochodów ze zbiórek publicznych,

c) darowizn, spadków i zapisów,

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych przekazanych Fundacji.

e) dochodów z nawiązek i świadczeń pieniężnych,

f) odsetek bankowych i lokat,

g) sponsoringu.

3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 2 winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5. Dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową oraz pokrycie kosztów jej działania.

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 11

W zakresie swojej działalności Fundacja:

1. Nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.

2. nie przekazuje majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Nie wykorzystuje majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika za statutowego celu Fundacji.

4. Nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 12

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. Strona 4 z 5

§ 13

Zarząd Fundacji składa się z jednej lub więcej osób, przy czym maksymalna liczba członków Zarządu może wynosić trzy osoby. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

§ 14

Członków Zarządu, w tym Prezesa powołuje i odwołuje Fundatorka. Fundatorka może sama pełnić funkcję Prezesa lub członka Zarządu.

§ 15

Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa. W Zarządzie składającym się z więcej niż jednej osoby Fundatorka może wskazać osoby do pełnienia Funkcji Wiceprezesa, lub Sekretarza.

§ 16

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

§ 17

Zarząd w szczególności:

1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Wyznacza główne kierunki działania Fundacji.

3. Uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji.

4. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.

5. Reprezentuje Fundację wobec innych podmiotów, a w szczególności podejmuje negocjacje, zawiera umowy i porozumienia, składa oświadczenia i występuje przed sądami oraz organami administracji publicznej.

6. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy.

7. Ustala zasady i wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz gospodarczej.

8. Określa zasady organizacji wolontariatu.

9. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji.

§ 18

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 19

Zarząd może powoływać jako swoje ciało doradcze Radę Programową, złożoną z pełnomocników osób prawnych lub fizycznych skupionych wokół Fundacji.

§ 20

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków organu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§ 21

1. Do reprezentacji Zarządu w stosunkach zewnętrznych wystarczające jest jednoosobowe działanie Prezesa Lub Wiceprezesa Zarządu, za wyjątkiem zaciągania zobowiązań majątkowych, dla których konieczne jest działanie Prezesa Zarządu łącznie z jednym członkiem Zarządu.

2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

§ 22

1. Członkowie Zarządu Fundacji otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę. Umowy o pracę w imieniu Fundacji podpisuje powołany Pełnomocnik Zarządu.

2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być pozbawieni praw publicznych.

§ 23

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1. Złożenia pisemnej rezygnacji.

2. Utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnionej z winy umyślnej.

3. Śmierć członka Zarządu.

Rozdział V

Struktura Fundacji

§ 24

1. W celu obsługi kancelaryjnej Fundacji Zarząd może powołać Biuro Fundacji.

2. W uchwale o powołaniu Biura Fundacji, Zarząd określa zadania Biura Fundacji, organizację pracy i zasady zatrudnienie pracowników.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 25

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian w celach Fundacji.

§ 26

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 27

W przypadku śmierci Fundatorki, jej ubezwłasnowolnienia lub niemożności nawiązania z nią kontaktu przez okres co najmniej 3 miesięcy, Zarząd nabywa kompetencję do kooptacji i odwołania członków Zarządu oraz wskazania osoby pełniącej Funkcję Wiceprezesa lub Sekretarza.

§ 28

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 29

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 Ustawy o Fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji wskazanymi w uchwale Zarządu.

Pobierz Statut

Gdańsk, 06.08.2020 r.